nl en
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

SSK EUROPE ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SSK zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve vanSSK  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door SSK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van SSK zijn vrijblijvend en SSK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SSK. SSK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SSK dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of bij ontvangst( bij afhalen). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van SSK. Creditcards worden niet geaccepteerd.

3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is SSK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door SSK.
 
Artikel 4. Levering
4.1 De door SSK opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan SSK verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SSK geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 SSK garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u SSK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft SSK de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan bedrijfsnaam te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
 
Artikel 8. Garantie
8.1 Indien SSK producten aan de afnemer levert, is SSK nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop SSK ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door SSK na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door SSK in behandeling te worden genomen.
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en SSK, dan wel tussen SSK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en SSK, is SSK niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SSK.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SSK ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat SSK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan SSK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan SSK schriftelijk opgave doet van een adres, is SSK gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan SSK schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door SSK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat SSK deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met SSK in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SSK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 SSK is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 12 Annuleringsprocedure/retourbeleid
12.1 Volgens de Europese wetgeving hebben klanten een periode van 14 dagen om een bestelling te annuleren/retourneren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
SSK Europe en uw privacy
SSK respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
SSK gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij SSK zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. 
Als u zich bij SSK registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
SSK verkoopt uw gegevens niet.
SSK zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij SSK
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij SSK raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. SSK maakt geen gebruik van cookies

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

DURF TE VERGELIJKEN !!!
Natuurlijk zult u SSK uniformen vergelijken met andere merken, maar durf te vergelijken:

1. De stof die SSK gebruikt is grofweg 50% (jerseys) tot 100% (broken) zwaarder (en dus van betere kwaliteit) dan andere merken in dezelfde prijsklasse.
2. SSK uniformen gemaakt door SSK EUROPE zijn speciaal ontworper voor de Europese markt. Daardoor passen deze beter op 'Europese Lichamen' 
3. De stof die wij gebruiken voor de GO(LD) quality broeken is gemaakt van 100% IRON WEIGHT nylon. Nylon is veel duurzamer dan polyester !!
4. SSK logo's en nummers ZULLEN NIET RAFELEN, zelfs niet na een paar jaar. Onze nieuwste lasersnijder brandt de randen van TACKLE TWILL en EMBROID VAST.
5. Al onze broeken zijn gemaakt met dubbele knieën, zware riem lussen, ritssluiting, twee ingenaaide achterzakken, etc. Alle broeken zijn + 10 cm zonder extra kosten
6. Dus prijs vergelijken is niet genoeg. Een bepaalde prijs staat altijd gelijk aan een bepaalde kwaliteit.  

 

LEVERTIJDEN
Kijkt u hier voor de levertijden, vooral met betrekking tot clubkleding welke in ons atelier gemaakt moet worden, op die manier voorkomt u achteraf teleurstelling en onbegrip. Door de aanhoudende extra vraag naar onze SSK kleding zijn de levertijden helaas opgelopen.
Tijdens de produktie kunnen wij helaas geen telefonische "tussenstand" geven, zodra de kleding binnen is versturen wij die.